Shamansk yogaretreat på Zakynthos

Varmt välkommen till en resa bortom ord. En resa där Marie Palmlöf och Victor Forselius genom soliga dagar och magiska solnedgångar tar dig genom din livs semester.

Please scroll down for info in English

Victor och Marie arbetar med inka shamansk energimedicin. Victor har vandrat vid q’ero folkets sida i 15 år och guidats genom en uråldrig tradition av visdom, healing och djup personlig utveckling. Victor är en populär och omtyckt föreläsare och kursledare som med djup visdom guidar människor till att förstå och på nytt få uppleva fysisk, emotionella och själslig hälsa.

Som shamaner ser vi att vi lever i en värld av levande energi som besvarar och interagerar med vår själs resa genom livet. Varje människa har en djup relation till livets ande som medvetet eller omedvetet guidar oss.

Trots vår vackra, själsliga och icke dömande syn på livet handlar det inte om att försöka vara någon slags övernaturlig och andlig varelse utan om att vara en medveten människa av djup empati, medkänsla och att vandra ifrån en hel och kraftfull plats inom oss. En plats där vi håller medvetna gåvor, tror på vårt största potential, drömmar och ser livet genom möjligheter.

Vi lyfter hur underbart det är att få vara människa och att leva helt närvarande. Hur viktigt det är att njuta, leva och skratta mycket utan att hållas tillbaka i begränsande känslor om oss själva och andra. Att inte ta livet för personligt och seriöst utan med lätthet och förståelse kunna möta det som händer inom och runt oss.

Vi eftersträvar att föra vår själs gåvor in i livet och att vandra i balans med en fot i den fysiska världen av form och med den andra i en värld av energi och ande. En shamans resa handlar om att återfå rätt relation till livet och allt vi möter både inom oss och runt oss. Med fantastiska verktyg från uråldriga traditioner lär vi oss att genom balans och vilja, kunna leva och skapa ett vackert och självvalt liv.

Marie är Victors assisterande shaman under kurser och har praktiserat traditionen i 11 år samt håller egna workshops och yogaklasser. Hon är certifierad kundalini-yogalärare. (KRI International Teacheryogi training by Yogi Bahjan). Marie för med ödmjukhet in hjärtats väg djupt in i yogans rörelser. Med djupt helande vibrationer guidar hon oss genom meditativ sång och själslig sötma.

Kundaliniyoga är en kraftfull helhetsyoga som balanserar dig både mentalt och emotionellt. Den stärker ditt nervsystem och kropp samt din relation till andlighet och intuition. Vi fokuserar på andning, vila och återhämtning men också på att skapa uthållighet och styrka. Denna yogaform passar alla oavsett ålder eller kön. 90 % av yoga är faktiskt bara att du dyker upp och säger ja till dig själv.

Yogisk livsstil är inte nödvändigtvis tända ljus eller vissa kläder. Inte heller att kunna stå på huvudet och utföra avancerade ställningar. Yogisk livsstil är de små stegen du tar varje dag för ökad medvetenhet. Marie och Victor guidar dig till att lyssna på din kropp och arbeta utifrån dina egna förutsättningar.

Inspirerande texter från deltagare

”Dagar fyllda med kärlek, värme och nya möten. Victor och Marie sprider sin kärlek och ödmjukhet till gruppen. Jag har nu fått med mig användbara verktyg för ett lättare och kärleksfullare liv gentemot mig själv och andra”

– Helena 

”Fin kombination med både semester, yoga och föreläsningar i energimedicin. Det gav mig många insikter och fin healing. Glad att min man och jag gjorde den här resan tillsammans. Så fint för oss båda.”

– Maria & Peter

”Väl hemma i Sverige igen så gjorde jag PS (Palo Santo) övningen. Det kändes fint och befriande efteråt. Fantastiskt med dessa underbara övningar. Som en liten ”verktygslåda” där jag kan öppna locket och bara välja och vraka av alla dessa kraftfulla verktyg vi fått under denna helande vecka”

– Havanna

boka nu

För att säkerställa din plats på vår populära resa samt ta del av tidsbegränsade erbjudanden

Boende

Vi bor på Dimaras Apartments som ligger i den lilla byn Porto Roma. Tre minuter bort ligger en liten badvik. I den stillsamma byn finns en liten affär och en handfull genuina familjeägda grekiska tavernor. Dimaras ligger vackert omgiven av olivträd i en välskött trädgård. Alla rum har AC, wifi, pentry, eget badrum samt terass/balkong, vissa med havsutsikt på avstånd.

Först till kvarn då detta boende har begränsat antal platser att hyra.
www.dimarasapartments.gr

Boka nu

Kurspris: 6500:- inkl. moms
Boende från ca: 3100:-/person beroende på boendeval.
Flygbiljett: Arlanda-Zakynthos t.o.r. från ca: 4200:-

ERBJUDANDE
Vi har reserverat 20 första platser hos Tui för endast 2560:- t.o.r inkl bagage. 

Förfrågan och bokning sker till:
Helena Carlson
helenashalsa@gmail.com

Låt oss skapa en vecka som känns som en evighet!
Hör av dig för program, bokningsinformation och vid frågor.

Vi ser fram emot att dela denna resa tillsammans med dig!

Tukuy Sonqoymanta ”Av hela vårt hjärta”
Victor, Marie och Helena

augusti 2024
september 2024
Inget evenemang hittades!

SHAMANIC YOGA RETREAT ON ZAKYNTHOS

Welcome to a journey beyond words. A journey where Marie Palmlöf and Victor Forselius through sunny days and magical sunsets
take you thorugh the vacation of a lifetime.

Victor and Marie work with Inca shamanic energy medicine. Victor has walked at the side of the Q’ero people for 15 years, guided through an ancient tradition of wisdom, healing and deep personal development. Victor is a popular and well-liked lecturer and course leader who with deep wisdom guides people to understand and re-experience physical, emotional and spiritual health.

As shamans we see that we live in a world of living energy that responds and interacts with our soul’s journey through life. Every human being has a deep relationship with the spirit of life that consciously or unconsciously guides us.

Despite our beautiful, soulful and non-judgmental view of life, it’s not about trying to be some kind of supernatural and spiritual being, but about being a conscious human being of deep empathy, compassion and walking from a whole and powerful place within us. A place where we hold conscious gifts, believe in our greatest potential, dream and see life through possibilities.

We highlight how wonderful it is to be human and to live fully present. How important it is to enjoy, live and laugh a lot without being held back by limiting feelings about ourselves and others. To not take life too personally and seriously, but to be able to face what happens within and around us with ease and understanding.

We seek to bring our soul’s gifts into life and to walk in balance with one foot in the physical world of form and the other in the world of energy and spirit. A shaman’s journey is about regaining the right relationship to life and everything we encounter both within us and around us. With fantastic tools from ancient traditions, we learn to, through balance and will, be able to live and create a beautiful and self-chosen life.

Marie is Victor’s assistant shaman during courses and has practiced the tradition for 11 years and holds her own workshops and yoga classes. She is a certified kundalini yoga teacher. (KRI International Teacher Yogi Training by Yogi Bahjan). Marie brings with humility the path of the heart deep into the movements of yoga. With deep healing vibrations, she guides us through meditative song and soulful sweetness.

Kundalini yoga is a powerful holistic yoga that balances you both mentally and emotionally. It strengthens your nervous system and body as well as your relationship to spirituality and intuition. We focus on breathing, rest and recovery but also on creating endurance and strength. This form of yoga is suitable for everyone regardless of age or gender. 90% of yoga is actually just showing up and saying yes to yourself.

Yogic lifestyle is not necessarily lit candles or certain clothes. Nor being able to stand on your head and perform advanced postures. Yogic lifestyle is the small steps you take every day for increased awareness. Marie and Victor guide you to listen to your body and work based on your own conditions.

Inspirational texts from participants

”Days filled with love, warmth and new meetings. Victor and Marie spread their love and humility to the group. I have now gained useful tools for an easier and more loving life towards myself and others”

– Helena

”Nice combination with both holiday, yoga and lectures in energy medicine. It gave me many insights and nice healing. Glad my husband and I did this trip together. So nice for both of us.”

– Maria & Peter

”Once back home in Sweden, I did the PS (Palo Santo) exercise. It felt nice and liberating afterwards. Fantastic with these wonderful exercises. Like a little ”tool box” where I can open the lid and just pick and choose from all these powerful tools we received during this healing week”

– Havana

Book now

To secure your place on our popular journey and take advantage of limited-time offers

ACCOMMODATION

We live at Dimaras Apartments, located in the small village of Porto Roma. Three minutes away is a small bathing bay. In the quiet village there is a small shop and a handful of genuine family-run Greek tavernas. Dimaras is beautifully surrounded by olive trees in a well-tended garden. All rooms have AC, wifi, kitchenette, private bathroom and terrace/balcony, some with a distant sea view.

First come, first served as this accommodation has a limited number of places to rent.
www.dimarasapartments.gr

Book now

Course price: SEK 6,500 incl. VAT
( ~ £ 485 | ~ € 600 | ~ $ 611 )

Accommodation from approx:
SEK 3,100 | £ 231 | € 269 | $ 292 /person depending on choice of accommodation.

Inquiries and bookings are made to:
Helena Carlson
helenashalsa@gmail.com

Let’s create a week that feels like an eternity!
Get in touch for the programme, booking information and if you have any questions.

We look forward to share this journey with you!

Tukuy Sonqoymanta ”With all of our hearts”
Victor, Marie och Helena

augusti 2024
september 2024
Inget evenemang hittades!